Skip to main content

Algemene voorwaarden

We gaan samen zakendoen, leuk! Neem onderstaande informatie goed door. Dan weet je zeker dat je van alles op de hoogte bent. En het kan teleurstellingen en onduidelijkheden voorkomen.

Artikel 1 – Kwaliteit

Het Communicatieloket levert goed werk. Zoals in het advies, de offerte en/of de overeenkomst is vastgelegd. En natuurlijk volgens professionele normen!

Artikel 2 – Geheimhouding

Als je Het Communicatieloket gegevens verstrekt , waarbij het bekend of logisch is dat ze vertrouwelijk zijn, houdt Het Communicatieloket zich aan geheimhouding.  Deze geheimhouding loopt ook door nadat de opdracht klaar is. Meer informatie specifiek over privacy lees je in de aparte privacyverklaring.

Artikel 3 – Concepten, herzieningen en onderhoud

Bij levering van teksten, logo’s en andere huisstijlmiddelen ontvang je een concept. Na jouw input ontvang je desgewenst een aangepaste versie (een herziening). Meer herzieningen of wijzigingen zijn niet in de geoffreerde prijs inbegrepen. Ze worden apart in rekening gebracht.

Bij de oplevering van een website voldoet deze aan de dan geldende normen en technische vereisten. Een website heeft echter onderhoud nodig om goed te blijven werken. De werkzaamheden die hiervoor nodig zijn zijn niet opgenomen in de kostprijs van de geleverde website.

Artikel 4 – Tussentijdse wijziging van de opdracht

 1. Wanneer een opdracht na ondertekening gewijzigd wordt, spreken we van een aanvullende opdracht. De uitvoering van extra werkzaamheden worden extra belast.
 2. Indien je na acceptatie de opdracht uitstelt of intrekt, dan is Het Communicatieloket niet verplicht teksten, foto’s of andere middelen die nog niet gereed zijn te leveren. Reeds gedane arbeid door Het Communicatieloket dien je te betalen.
 3. In geval van overmacht bij Het Communicatieloket wordt dit direct aan je gemeld. Tijdens de periode van overmacht worden de verplichtingen van Het Communicatieloket opgeschort. Als blijkt dat dit meer dan twee maanden is, hebben we beiden het recht de overeenkomst te ontbinden door een verklaring per brief of e-mail. Het werk wat al wel gereed is, ontvang je en dat gedeelte dien je te betalen.

Artikel 5 – Offerte en offertekosten

 1. Aan een oriënterend gesprek en een offerte zijn geen kosten verbonden.
 2. Elke offerte is vrijblijvend en is 14 dagen geldig.

Artikel 6 – Opdracht en opdrachtbevestiging

In de offerte en/of in de opdrachtbevestiging wordt de opdracht kort omschreven en wordt aangegeven:

 1. Wat jouw doel, je wensen en je eisen zijn;
 2. Welke eventuele medewerking van jou nodig is;
 3. Welke eventuele gegevens en materialen je aanlevert. En binnen welke termijn;
 4. Wat er aan jou door mij wordt opgeleverd en wanneer.

Artikel 7 – Kosten

Meestal werk ik op basis van een uurtarief waarbij ik in de factuur de kosten toelicht. Eventuele reistijd die ik heb om werkzaamheden voor je te doen breng ik ook in rekening. Daar waar een uurtarief of abonnementsprijs is afgesproken wordt dat tarief elk jaar per 1 januari verhoogd met de jaarlijkse DienstenPrijsIndex (DPI).

Artikel 8 – Vrijwaring en aansprakelijkheid

Je hebt zelf de plicht de geleverde teksten en diensten te controleren op juistheden en zorgvuldigheden. Je aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Bij fotografie ligt de verantwoording voor de eventueel te verkrijgen goedkeuring bij jou. Hiermee vrijwaar je Het Communicatieloket tegen iedere aansprakelijkheid voor schade op grond van de huidige of toekomstige wetgeving. Behalve als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Het Communicatieloket.

Artikel 10 – Auteursrechten

 1. Zolang het werk niet is geleverd of nog niet geheel is betaald, blijven alle rechten bij Het Communicatieloket.
 2. Het Communicatieloket verleent je bij levering een exclusieve licentie voor gebruik en publicatie.
 3. Het Communicatieloket behoudt de auteursrechtelijke bevoegdheden. De geleverde teksten en logo’s mogen niet gewijzigd worden zonder goedkeuring van Het Communicatieloket.
 4. Tenzij anders aangeven door jou, mag Het Communicatieloket communiceren over werkzaamheden die voor jou gedaan worden. Geleverde teksten, logo’s en foto’s mogen op de website en social media als voorbeeld, portfolio en bij berichten geplaatst worden.

Artikel 11 – Betaling

 1. Na afronding van de werkzaamheden ontvang je een factuur.
 2. Bij langdurige of grote opdrachten kan Het Communicatieloket betaling in termijnen verlangen. Als dit van toepassing is, hebben we dat besproken.
 3. De betalingsverplichting geldt ook als je de geleverde teksten of andere middelen niet gebruikt.
 4. De betalingstermijn van de factuur is 14 dagen na factuurdatum. Indien door latere betaling extra kosten noodzakelijk zijn (zoals een deurwaarder, incassokosten e.d.), dan zijn deze voor jouw rekening.

Artikel 12 – Geschillen

Op elke overeenkomst met Het Communicatieloket is Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen zullen we natuurlijk proberen deze samen op te lossen. Als dat onmogelijk blijkt, zal dat geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Het Communicatieloket.